Algemene voorwaarden


Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en BURGERMIENES gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

1. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief transport kosten, tenzij anders aangegeven.

3. De in een offerte vermelde prijzen zijn geldig tot 30 dagen na de op de offerte vermelde datum, tenzij anders aangegeven.

4. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief 1 correctieronde, tenzij anders aangegeven

5. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.


1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat BURGERMIENES een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nader mondelinge afspraken en bedingen binden BURGERMIENES eerst nadat deze schriftelijk door BURGERMIENES zijn bevestigd.

1.4 Meerdere opdrachtgevers

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan BURGERMIENES wenst te verstrekken, dient hij BURGERMIENES, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht

BURGERMIENES zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk BURGERMIENES de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens e.d.

De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door BURGERMIENES mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.4 Termijn van levering

Een door BURGERMIENES opgegeven termijn voor het volbrengen van de training is met de opdrachtgeven afgesproken deze vindt mondeling plaats.

2.5 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan BURGERMIENES te worden meegedeeld. BURGERMIENES heeft hiervoor een aparte klachten procedure

3. Auteursrecht en industriële eigendom

3.1

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom - en het auteursrecht toe aan BURGERMIENES Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening - of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is BURGERMIENES te alle tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van BURGERMIENES openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 4. Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met BURGERMIENES, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website of ontwerpen voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de website of ontwerpen, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan BURGERMIENES bekend te zijn gemaakt.

4.3 Eigen promotie

BURGERMIENES heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaatst te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door BURGERMIENES nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door BURGERMIENES gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,- euro.

5.2 Periodieke betalingen

BURGERMIENES heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

5.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan BURGERMIENES verschuldigde betalingen, tenzij anders overeengekomen, zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan BURGERMIENES heeft verstrekt.

5.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.

Artikel 6. Opzegging en ontbinding overeenkomst

6.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.6.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer

Indien de overeenkomst door BURGERMIENES wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan BURGERMIENES redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.

6.3 Faillissement

Zowel BURGERMIENES als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

6.4 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

6.5 Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van BURGERMIENES bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.

Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste één maand.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Aansprakelijkheid

BURGERMIENES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

• Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

• Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.

• Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

• Taalkundige, tekstuele / of grammaticale fouten.

7.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van BURGERMIENES, of de bedrijfsleiding van BURGERMIENES, is de aansprakelijkheid van BURGERMIENES voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 500,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

7.3 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan BURGERMIENES niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

7.4 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch BURGERMIENES jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 Overdracht aan derden

aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

8.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
Klachtenregeling V.O.F. Burgermienes te Haarlem1. Begripsbepaling
1.1. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de  betaling van de opdracht 
1.2. Opdrachtbevestiging: de opdracht tot het verrichten van de trainingen aan de opdrachtgever.
1.3. Directie: de directie van  BURGERMIENES, bestaat uit de twee vennoten  BURGERMIENES
1.5. Melding: een uiting van ongenoegen aan  BURGERMIENES over de wijze waarop  BURGERMIENES zich in een bepaalde situatie –gerelateerd aan een audit- heeft gedragen dan wel diensten heeft geleverd.
1.6. Klacht: een formele, schriftelijke uiting van ongenoegen over de manier waarop BURGERMIENES zich in een bepaalde situatie –gerelateerd aan in een training heeft    gedragen dan wel diensten heeft geleverd.

       Een klacht kan niet eerder worden ingediend dan wanneer een melding (zie 1.5) niet tot genoegen van partijen is afgehandeld.


2. Toepasselijkheid
Deze klachtenprocedure is van toepassing op trainingen en overeenkomsten van de geleverde diensten door  BURGERMIENES.


3. Melding, indienen van een klacht en vertrouwelijkheid

3.1. Een opdrachtgever doet binnen één week nadat opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk een ‘melding’ van ongenoegen bij de directie van  BURGERMIENES.
3.2. De directie van  BURGERMIENES heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.
3.3. De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding.
3.4. Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal zij contact opnemen met de opdrachtgever en nadere afspraken maken over de afhandeling.
3.5. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.

3.6. Indien de melding niet naar tevredenheid van de opdrachtgever is afgehandeld, meldt de opdrachtgever dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij de directie. Onder tijdig wordt 

       verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten ter zake verliest.

3.7.  BURGERMIENES zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de  bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

3.8. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:

- De naam, het adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
- De periode waarin de klacht is ontstaan.Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar:

BURGERMIENES
Voorhelmstraat 65
2012  ZP Haarlem

         BURGERMIENES neemt alleen schriftelijke meldingen en klachten in behandeling.    

         BURGERMIENES adviseert de klager om de melding/klacht aangetekend te versturen.


3.09. Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.
3.10. BURGERMIENES heeft de verplichting zich in te spannen klachten binnen redelijke  termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken op te lossen.


4. Geen verplichting tot behandeling
4.1. BURGERMIENES is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen  indien:
4.1.1. de melding/klacht betrekking heeft op iets anders dan de uitvoering van de training of opdracht.
4.1.2. hierover door opdrachtgever reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform overige artikelen in deze klachtenprocedure;
4.1.3. dit langer dan 1 maand voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
4.1.4. door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.
4.2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht mondeling (telefonisch) dan  wel schriftelijk in kennis gesteld.


5.   Klachten
5.1. BURGERMIENES draagt zorg voor een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener.
5.2. Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.


6.   Afhandeling klachten
6.1. De directie van  BURGERMIENES bepaalt per klacht de noodzaak van het aanstellen van een team (klachtencommissie) van ten minste 2 leden, waarvan één van deze leden

        een onafhankelijke derde is. Te weten de dhr. R van Bambergen.
6.2. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, dan wel de  klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.
6.3. De directie, dan wel klachtencommissie, beslist binnen 4 weken inzake de klacht.
6.4. De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.
6.5. De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.
6.6. De klachtencommissie doet van de verdaging mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk melding aan de klager, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe

       termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
6.7. De directie, dan wel de klachtencommissie, stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord.
6.8. De toepassing van lid 6.7 kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.
6.9. De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de

       terugkoppeling naar direct betrokkenen


6.10 Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld

        waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven


6.11 De klachten worden gedurende 2 jaar bewaard in een dossier bij BURGERMIENES.Toelichting
Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, is er voor gekozen om te proberen de klacht eerst te verhelpen samen met de direct betrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden. Een formele klacht dient betrekking te hebben op de wijze waarop  BURGERMIENES de opdracht of training heeft uitgevoerd. Algemene klachten over de wijze van het uitvoeren van het bedrijfsbeleid vallen aldus buiten deze klachtenregeling.Indien BURGERMIENES de klacht naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft afgehandeld, dan wel wanneer de opdrachtgever aangeeft van de wens tot verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling. Indien men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de directie of de klachtencommissie, kan men zich wenden tot de bevoegde rechter.

Vof burgermienes Trainingen en coaching

Voorhelmstraat 65, 2012 ZP Haarlem

M : Jan         06 481333987

E : jan@burgermienes.nl

M : Ricardo   06 25077450

E : ricardo@burgermienes.nl

powered by                 Independent Project Managementhttp://www.yowyow.nl


Vof burgermienes Trainingen en coaching

Voorhelmstraat 65, 2012 ZP Haarlem

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nr.:34310351

© burgermienes

Disclaimer    Homepage